Zásady ochrany osobných údajov


INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)


Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. Cieľom tejto informácie je oboznámiť Vás s tým, aké osobné údaje o Vás spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať ďalšie informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť VK – MAGURKA s.r.o., Priehon 131/40, 972 05 Sebedražie,
info@gastro-catering.sk a info@slaviacatering.sk , www.slaviacatering.sk
v zastúpení Peter Krkoška a Karol Krkoška ml. (ďalej len „prevádzkovateľ. V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa, alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@gastro-catering.sk a info@slaviacatering.sk

Účel a rozsah spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom spracovania vašej objednávky našich služieb alebo komunikácie. Objednávky cateringových služieb. Aby sme vám mohli zabezpečiť výkon našich služieb a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo). 

Kontaktný formulár na web stránke

Ak odošlete dotaz pomocou kontaktného formulára na našej web stránke, môžeme predpokladať, že máte záujem o odpoveď na Vašu požiadavku. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a IP adresa. Pri použití formuláru sa Vaše osobné údaje automaticky ukladajú na úložisko a slúžia výhradne na spracovanie Vašej žiadosti, alebo kontaktovanie. Webhosting nám zabezpečuje spoločnosť WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12,  Bratislava, IT služby zabezpečuje spoločnosť MAKROMONT s.r.o., Hornoulická 17, 972 01 Bojnice.

Cookies

Pri prehliadaní našej web stránky využívame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť poskytovanie lepších služieb. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača, ich použitie môžete vo svojom prehliadači kedykoľvek zakázať.

Právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy alebo objednávky, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ „zákazník“, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti užívateľa „zákazníka“ používa právny základ plnenie zmluvnej povinnosti. Komunikácia pomocou kontaktného formulára a používanie cookies na našej web stránke využíva právny základ oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov za účelom objednávok našich služieb je najdlhšie 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nevykonávame. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania nevykonávame.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov

Osobné údaje poskytujeme v rámci súčinnosti orgánom verejnej správy a iným osobám. Zároveň poskytujeme osobné údaje tretím osobám a to poskytovateľom webhostingu a IT služieb.

Aké sú vaše práva?

a. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b. Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie. Opravu, alebo doplnenie vykonáme bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to požiadate.

c. Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatnenie tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to v iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f. Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch. Ak zistíte, alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života, alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami zaslaním žiadosti na email info@gastro-catering.sk alebo info@slaviacatering.sk a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
IČO: 36 064 220
tel. č.: +421/2/3231 3220
web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný priamo na prevádzke.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.